Sistemi i menaxhimit të sigurisë operacionale (SMS)

Sistemi i menaxhimit të sigurisë operacionale (SMS)

Deklarata e politikave

Siguria operacionale është prioriteti kryesor në të gjitha aktivitetet tona. Ne jemi të përkushtuar për të hartuar, zhvilluar, zbatuar, mirëmbajtur dhe përmirësuar vazhdimisht strategjitë dhe proceset për të siguruar që të gjitha aktivitetet tona të lidhura me aviacionin të kryhen në një mënyrë të duhur dhe të domosdoshme, me alokimin e duhur të burimeve organizative, për të arritur nivelin më të lartë të efikasitetit dhe efektivitetit të sigurisë operacionale dhe përmbushjen e kërkesave rregullatore vendore dhe ndërkombëtare gjatë ofrimit të shërbimeve tona.
Të gjitha nivelet e menaxhimit dhe të gjithë punonjësit janë përgjegjës për ofrimin e këtij niveli më të lartë të efikasitetit dhe efektivitetit të sigurisë operacionale, duke filluar nga Drejtori i përgjithshëm.

Angazhimi ynë është si më poshtë:
•    Të zbatojmë Sistemin e menaxhimit të sigurisë operacionale (FMC) dhe sigurim i kontrollit të vazhdueshëm për zhvillimin e mëtutjeshëm të sistemit;
•    Zhvillimi dhe krijimi i një kulture të sigurisë operacionale në të gjitha aktivitetet tona që njohin rëndësinë dhe vlerën e menaxhimit efektiv operacional të sigurisë dhe të konfirmojmë se siguria është gjithmonë e rëndësishme;
•    Ti përcaktojmë qartë për secilin punonjës, përgjegjësitë dhe detyrimet e tyre për zhvillimin dhe ofrimin e sigurisë operacionale dhe efikasitetit operativ. Të sigurohet që i gjithë personeli të jetë i njohur me informacion dhe trainim adekuat dhe përkatës për sigurinë operacionale dhe se ata janë të kualifikuar për çështje të sigurisë operacionale;
•    Të jemi të sigurt që personel i mjaftueshëm i kualifikuar dhe i trajnuar të jetë i disponueshëm për të zbatuar këtë politikë operacionale të sigurisë dhe se vazhdimisht po përmirësojmë dhe avancojmë efikasitetin dhe cilësinë;
•    Të mbështesim menaxhimin operacional të sigurisë duke siguruar të gjitha burimet e duhura;
•    Të sigurohemi që administrimi operacional i sigurisë është përgjegjësia kryesore e të gjithë menaxherëve dhe punonjësve;
•    Të vendosim dhe operojmë me proceset e identifikimit të rrezikut dhe administrimit të rrezikut, duke përfshirë një sistem të raportimit dhe paraqitjes së rrezikut, në mënyrë që të eliminojnë ose zbusim rreziqet e sigurisë që vijnë nga rreziqet nga aktivitetet ose operacionet tona, që të të arrijmë përmirësim të vazhdueshëm në efikasitetin dhe cilësinë e sigurisë sonë operacionale;
•    Të jemi të sigurt se nuk do të merret asnjë veprim ndaj ndonjë punonjësi që do të zbulojë një problem operacional të sigurisë përmes sistemit të raportimit të rrezikut, përveç nëse zbulimi i tillë tregon veprimtari të paligjshme, neglizhencë, veprime të sjelljes së qëllimshme ose kujdes dhe vëmendje të panevojshme, dhe kjo duhet të vlerësohet si sjellje e papranueshme.
•    Ti respektojmë dhe, kur ka mundësi, të jemi mbi kërkesat ligjore, kërkesat rregullatore dhe standardet:
Çdo nëpunës është i detyruar që në mënyrë proaktive dhe parandaluese të qasë ndaj sigurisë operacionale. Çdo nëpunës duhet të ndërmarrë hapa për të lehtësuar menjëherë rreziqet kur është e nevojshme dhe të raportojë një rrezik ose incident përmes procedurës përkatëse të raportimit dhe paraqitjes të kompanisë. Të gjithë nëpunësit kanë detyrimin dhe të drejtën të raportojnë kushte të pasigurta të punës, rreziqet e sigurisë operacionale të panjohura më parë, ose shkeljen e siguriaë operacionale të të tjerëve. Politika e SMS-së vlen për tërë personelin dhe çdo aspekt të biznesit të Kompanisë dhe u shpërndahet të gjithë nëpunësve përmes sistemit të raportimit të brendshëm të Kompanisë. Politika monitorohet dhe në mënyrë periodike i nënshtrohet rishikimit dhe kontrollit për të përmbushur kërkesat ligjore, objektivat operacionale të sigurisë dhe përcaktimit të objektivave.

 

Covid19: Udhëtoni me siguri - PYETJE DHE PËRGJIGJE

- TAV Maqedoni, si operator i aeroporteve, operon në përputhje me rregullat dhe rregulloret e institucioneve shtetëror në vendet ku udhëtojnë pasagjerët, institucionet kufitare të aeroporteve dhe aviokompanitë. 
Për informacione lidhur me kufizimet aktuale të udhëtimit me avion dhe dokumentet e nevojshme të udhëtimit, ju lutemi ta kontaktoni ambasadën e vendit ku dëshironi të udhëtoni, si dhe aviokompaninë me të cilën udhëtoni.   

Për më tepër, nga 1 shtator 2021 shtetasit vendas dhe të huaj do të jenë në gjendje të dalin nga territori i Republikës së Maqedonisë së Veriut nëse në vendkalimin kufitar paraqesin më parë: 

- Çertifikatë / konfirmim për imunizim të kryer (vaksinim) kundër virusit SARSCoV-2, përkatësisht marrja e të paktën dy doza të vaksinës kundër sëmundjes infektive COVID-19 (të gjitha vaksina janë të pranueshme dhe nevojitet të kalojnë 14 ditë nga data e marrjes së dozës së dytë); ose 
- Çertifikatë/konfirmim për kalimin e COVID-19 në 45 ditët e fundit, duke llogaritur nga dita e shërimit; ose
- konfirmimi mjekësor ne rezultat negativ nga testi RT PCR SARSCoV-2, i bërë 72 orë para hyrjes në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut ose 
- rezultat negativ nga testi i shpejtë i antigjenit, i bërë 48 orë para hyrjes në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. 
Ky vendim nuk i referohet personave nën moshën 18 vjeçe. 
 
- Nga data 19.08.2021, ora 21:00, hyrja në ndërtesën e terminalit të aeroportit lejohet vetëm duke paraqitur: 
•    Çertifikatë / konfirmim për imunizim të kryer (vaksinim) kundër virusit SARSCoV-2, përkatësisht marrje e së paku të dozës së parë të vaksinës kundër sëmundjes infektive COVID-19 ose 
•    Çertifikatë / konfirmim për kalimin e COVID-19 në 45 ditët e fundit, duke përfshirë nga dita e shërimit ose 
•    Konfirmim mjekësor me rezultat negativ nga testi RT PCR SARSCoV-2, jo më i vjetër se 72 orë ose test i shpejtë i antigjenit jo më i vjetër se 48 orë, para hyrjes.  

*Kjo nuk vlen për personat nën moshën 18 vjeçe. 

Hyrja e ndërtesës së terminalit të aeroportit është në derën Nisje C, ndërsa dalja është në derën Arritje B. 
- Për udhëtarët është e detyrueshme të mbajë maskën në fytyrën para se të hyjnë në ndërtesën e terminalit të aeroportit dhe ta mbajë vazhdimisht derisa lëvizin nëpër aeroportit, derisa të dalin nga ndërtesa e terminalit dhe të hipin në avionin. Sa i përket rregullave të fluturimit, udhëtarët duhet t’i respektojnë kërkesat e kompanisë ajrore me të cilën udhëtojnë. 
Udhëtarëve që nuk mbajnë maskë mbrojtëse nuk do t’u lejohet që të hyjnë në ndërtesën e aeroportit. 
 
- Pavarësisht ekzistimit të opsionit që të regjistroheni përmes internetit, për shkak të kufizimeve të reja COVID-19, udhëtarët detyrohen para se të arrijnë në aeroportin, të regjistrohen në sportelet e regjistrimit, për kontroll dhe verifikim të dokumenteve të nevojshme për hyrje në vendin ku udhëtojnë, si dhe për regjistrim të bagazhit të tyre.  
- Udhëtarët do të duhet t’i ndjekin udhëzimet e agjentëve të sigurimit në mënyrë të disiplinuar dhe atje, si dhe gjatë të gjitha procedurave ku krijohen radhë të gjata, nevojitet që të mbahet distancë fizike prej të paktën 1.5 metra. 
- U rekomandojmë udhëtarëve të mbërrijnë në aeroportin të paktën 3 ose 4 orë para fluturimit të tyre. Për shkak të masave të reja të mbrojtjes nga COVID-19, disa nga procedurat e aeroportit mund të zgjasin më gjatë. 
-    Zonat e sallonit Biznes dhe VIP pastrohen dhe dezinfektohen siç është përshkruar nga ana e autoriteteve të shëndetit publik, me frekuencë të shtuar në bazë të trafikut ajror. 

-    Është siguruar mbrojtje përkatëse për punonjësi, që përfshin pajisja mbrojtëse personale si dorëza, maska mbrojtëse, syze ose mburoja të fytyrës. 

-    Janë vendosur tabela informative dhe shenja në dysheme për të nxitur distanca fizike, si dhe më shumë dezinfektues, në bazë të alkoolit, me sinjalistikë adekuate për udhëtarët.

-    Të gjitha produkte që shërbehen në sallonet do të ekspozohen të mbështjella në foli dhe të gjithë vizitorë mund t’i marrin në paketime individuale. 

-    Ekziston edhe një mundësi për vetëshërbim me qëllim udhëtarët të kenë kontakt të kufizuar me personelin. 
Të punësuarit do të punojnë me pajisje mbrojtëse. 

-Pajisja, që përdoret shpesh do të dezinfektohet në mënyrë të rregullt. 

- Distanca fizike nga 1.5 metra është minimale në hapësirën për të gjitha persona të pranishme dhe për atë qëllim në dyshemenë rreth dyqaneve pa taksa janë vendosur shenja udhëzuese.

- Këshillojmë klientët të përdorin vetëm kartë krediti ose kartë debiti pa kontakt. 

- Do të shënohen hyrjet në dyqanet ku do të përdoren dezinfektuesit në bazë të alkoolit para se të hyni në dyqanet pa taksa. 

- Udhëtarët që nuk mbajnë masa nuk mund të hyjnë në dyqanin. 

- Në dyqanet pa taksa do të lejohen jo më shumë se 10 klientë në të njëjtën kohë.
- Dezinfektimi i shpeshtë i sipërfaqeve që preken shpesh

- Do të vendosen kosha të posaçme të mbeturinave për maskat dhe dorëzat e përdorura. 

- Tavolinat dhe karriget do të dezinfektohen pas përdorimit të tyre nga të gjithë vizitorë. 

- Të gjithë të punësuar në dyqanet duhet të mbajnë pajisjen mbrojtëse. Një ndarës prej pleksiglasit do të instalohet me qëllim që të shmanget kontakti midis arkës dhe vizitorëve.

- Në hyrje të restoranteve do të vendosen aparate për dezinfektim të personelit dhe vizitorëve. 

- Përmes shenjave udhëzuese, vizitorët do të kujtohen lidhur me rregullat që duhet ti ndjekin sa i përket distancës fizike, veçanërisht në vende ku ka radhë për porosi dhe pagesë. 

- Në të gjitha restorante, kapaciteti është i zvogëluar dhe distanca midis tavolinave është e rritur. Nga katër karrige do të vendosen në të gjitha tavolinat. 

- Tabakët dhe pllakat do të hiqen nga zonat e zakonshme. Ato do t'u jepen vizitorëve nga personeli.

- Produkte të paketuara (kripë, sheqer, peceta etj.) për përdorim të njëhershëm do t’u dorëzohen vizitorëve tanë nga ana e personelit, ndërsa të njëjtat produkte për përdorim të njëhershëm do të hiqen nga zonat e përbashkëta. 

- Në radhët në vendet për porosi dhe pagesë, janë vendosur etiketa në dysheme në distancë (1.5 metra), të përshtatshme për distancë sociale. 
- Udhëtarët duhet të mbërrijnë në aeroportin të paktën 3 ose 4 orë para fluturimit të tyre për shkak se sportet e regjistrimit mbyllen të paktën 1 orë para kohës së nisjes. Kjo do të thotë se udhëtarët duhet ta përfundojnë procedurën e regjistrimit të paktën 1 orë para kohës së nisjes dhe pastaj edhe procedurat e kontrollit të pasaportës dhe kontrollit të sigurisë, me qëllim në kojë të arrijnë në zonën e hipjes në avion, përkatësisht te Daljet. Është e detyrueshme ta mbajnë distancën e caktuar fizike në hapësira të mbyllura dhe ta mbajnë higjienën personale në nivel të lartë.
Nga 1 shtator 2021 shtetasit vendas dhe të huaj do të jenë në gjendje që të hyjnë në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut nëse në pikën kufitare më parë kanë paraqitur: 

- Çertifikatë / konfirmim për imunizim të kryer (vaksinim) kundër virusit SARSCoV-2, përkatësisht marrja e të paktën dy doza të vaksinës kundër sëmundjes infektive COVID-19 (të gjitha vaksina janë të pranueshme dhe nevojitet të kalojnë 14 ditë nga data e marrjes së dozës së dytë); ose 
- Çertifikatë/konfirmim për kalimin e COVID-19 në 45 ditët e fundit, duke llogaritur nga dita e shërimit; ose
- konfirmimi mjekësor ne rezultat negativ nga testi RT PCR SARSCoV-2, i bërë 72 orë para hyrjes në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut ose 
- rezultat negativ nga testi i shpejtë i antigjenit, i bërë 48 orë para hyrjes në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

Edhe për shtetasit vendas edhe për shtetasit e huaj, që do të kthehen në vend pas 1 shtator dhe nuk kanë test negativ PCR, test negativ i antigjenit ose certifikata për vaksinim ose për kalim të COVID-19, masa e karantinës nga 7 (shtatë) ditë izolimi në shtëpi do të përcaktohet me vendim të Inspektoratit shtetëror sanitar dhe shëndetësor. Shpenzimet për izolimin e shtetasve të huaj i përballojnë ata. 
Shtetasit e huaj që tranzitojne nëpër vendit duhet ta bëjnë atë brenda 5 orëve me deklaratë të nënshkruar më parë për hyrje në vend, që duhet ta dorëzojnë në kontrollin kufitar në dalje nga vendi. 
Përjashtim nga kjo masë janë ekuipazhet e avionëve dhe shoferët profesional të automjeteve të mallrave, që hyjnë në vendkalimet kufitare në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, si dhe të gjitha llojet e udhëtimeve grupore ose individuale dhe shoferët profesional të automjeteve të mallrave që tranzitojnë nëpër territorit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, sepse ata në mënyrë të detyrueshme nënshkruajnë Deklaratë për tranzit. 
Ky vendim nuk i referohet personave nën moshën 18 vjeçe.
- Në të dy aeroportet ekziston mundësi për të kryer teste për COVID-19 para udhëtimit tuaj. Laboratorët e klinikës Zhan Mitrev deh Nikob Lab testojnë udhëtarët në aeroportet. Më shumë informacione mund të gjeni në linqet e mëposhtme: 


Aeroporti ndërkombëtar i Shkupit: 
https://zmc.mk/en/covid19/skopje-ohrid-airport-covid-19-testing-point/ 

https://nikoblab.mk/ 


Aeroporti Shën Apostol Pavle Ohër: 
https://zmc.mk/en/covid19/skopje-ohrid-airport-covid-19-testing-point/  

http://ohd.airports.com.mk/mk-MK/media-centre-mk/announcements-mk/page/announcement-covid-testing-airport-ohrid-mk 
- Në mënyrë të rregullt dhe në kohë po i zbatojmë të gjitha masat e Qeverisë dhe Ministrisë së Shëndetësisë, si institucione kompetente shtetërore. Gjegjësisht, ndjekim edhe përvojat e aeroportëve të tjerë në mbarë botën dhe rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë (WHO), Agjencisë së sigurisë së aviacionit të Bashkimit Evropian (EASA), Organizatës ndërkombëtare të aviacionit civil (ICAO), Këshillit ndërkombëtar të aeroportëve (ACI) dhe Asociacionit ndërkombëtar të transportit të aviacionit (IATA), në mënyrë që të ndërmarrim masat përkatëse në kohë, siç ndryshohen kushtet në këtë pandemi globale. 

Useful Information

Shopping/Blerje & Ngrënie
Shopping/Blerje & Ngrënie

Shihni gamën e plotë të dyqaneve në universin tonë të blerjeve. Në aeroport do të gjeni një përzgjedhje të shkëlqyer të dyqaneve brenda modës, elektronikës, dizajnit dhe suvenireve

Parkimi
Parkimi

Rruga juaj drejt një hapësire të sigurt parkimi! Përfitoni në internet nga ofertat tërheqëse për parkim të aeroportit të Shkupit

Informacione rreth fluturimeve
Informacione rreth fluturimeve

Informacione në kohë reale të fluturimeve që nisen dhe arrijnë në aeroportin e Shkupit

Pyetje të parashtruara shpesh

 

Меѓународниот Аеродром Скопје има редовна автобуска линија за патници од клучни точки низ градот Скопје, до самиот Аеродром, опслужувана од компанијата “Манора“. Возниот ред е направен според пристигнувањата и заминувањата на летовите. Станици низ градот на кои автобусот застанува се: Хотел “Холидеј Ин”, Транспортен Центар, ТЦ Бисер, Меѓународен Аеродром Скопје. Билет во еден правец изнесува 180 денари. Повеќе информации на: http://skpairport.tavitlab.com/en-EN/passenger-guide/to-from-the-airport/page/bus

Меѓународниот аеродром Скопје работи 24/7. Можете да дојдете на Аеродромот во било кое време и да чекате за Вашиот лет. Рестораните и кафулињата како Cakes & Bakes, Café In, Burger King и Need Stop им се постојано достапни на патниците, бизнис-салонот (PrimeClass CIP Service) нуди комфор 24/7, а бесцаринската продавница (ATU Duty Free), отворена за време на летовите, нуди широк асортиман на производи.

Пријавувањето на патниците на шалтерите за регистрација почнува најмалку 120 минути (2 часа) пред предвиденото време на полетување, а во случај на интерконтинентален лет најмалку 180 минути (3 часа) пред времето на полетување назначено на Вашиот авиобилет. Затворањето на аеродромскиот шалтер за регистрација е најдоцна 40 минути пред времето на полетување назначено во Вашиот авиобилет, а во случај на интерконтинентален лет најдоцна 60 минути пред времето на полетување назначено во Вашиот авиобилет.

За информации во врска со летовите, следете ја веб-страницата на аеродромот, во делот за Пристигнувања и Заминувања, каде што сите промени во распоредот на летови се обновуваат во реално време, односно како што ни пристигнуваат информациите од авиокомпаниите.

Доколку Ви се потребни итни дополнителни информации за Вашиот лет, можете да го контактирате Шалтерот за информации на телефонскиот број: +389 2 3148 333, кој работи 24/7.

На патниците им е дозволено да носат предмети за кои не се наплаќа како што се: палто, 1 чадор или бастун, 1 женска чанта, 1 камера или двоглед, 1 корпа за носење на новороденче, 1 пар патерици или слични протетички помагала, медицинска опрема од која патникот е зависен, соодветна количина храна за бебиња.

Во врска со висината на надоместоците за багаж, Ве молиме контактирајте ја авиокомпанијата со која летате, бидејќи секоја авиокомпанија има своја политика и правила за багаж.

Ако имате специфични прашања во врска со дозволени/недозволени предмети во багажот, поставете го Вашето прашање до нашиот Оддел за односи со клиенти, на следниот е-мејл: customer.mk@tav.aero

 

Доколку изгубите Ваш личен предмет на аеродромот или во авион, пријавете го во Службата Изгубено/Најдено уште додека сте на аеродромот. Доколку сте излегле од аеродромот, испратете е-мејл на: lost.property@tav.aero

Доколку пронајдете загубени предмети, веднаш пријавете ги на службени лица од Службата Изгубено/Најдено,  вработени од Обезбедувањето, или од Шалтерот за пријавување, и напишете мејл на lost.property@tav.aero

ТАВ Македонија во 2015 година воведе бесплатен безжичен интернет на Меѓународниот Аеродром Скопје, а во 2019 година го надгради истиот. Патниците можат преку нивните мобилни уреди можат да го користата бесплатниот интернет со едноставно приклучување на безжичната мрежа со име: “City of Skopje”, без потреба од впишување на лозинка. Оваа мрежа не е временски ограничена и не е потребно најавување за повторно користење.

Нема потреба за претходна резервација на паркинг-место.

Ценовник за паркинг:

1ч. – 80 МКД

2ч. – 100 МКД

2-4ч. – 150 МКД

4-8ч. – 200 МКД

8-24ч. – 600 МКД

Повеќе информации на: http://skp.airports.com.mk/default.aspx?ItemID=375

Да. Меѓународниот Аеродром Скопје има посебно означени паркинг-места за лицата со инвалидитет и паркингот за нив е бесплатен. Со покажување на сообраќајната дозвола и легитимацијата за инвалидитет на Шалтерот за паркинг, лоциран внатре во терминалната зграда, нашите вработени ќе го поништат паркинг-билетот и лицето со инвалидитет автоматски ќе биде ослободено од плаќање паркинг. Доколку сите паркинг-места за лицата со инвалидитет се зафатени, паркирајте се на обично место и следејќи ја истата постапка ќе бидете ослободени од плаќање паркинг.

За патување со миленик во авион потребно е патниците да ги обезбедат сите потребни документи и вакцини за животното пред да тргнат на пат. За подетални информации обратете се во авиокомпанијата со која летате:

https://en.aegeanair.com/travel-information/special-assistance/traveling-with-pet/

https://www.airserbia.com/en/information/ancillary-services/traveling-with-your-pets/about-the-service

 https://www.adria.si/en/information/baggage/travel-with-animals/

https://www.turkishairlines.com/en-us/any-questions/traveling-with-pets/

https://www.croatiaairlines.com/Travel-info/Special-passenger-categories/Animals

https://www.qatarairways.com/en/baggage/animals.html

https://www.austrian.com/Info/Flying/TransportationAnimals

https://www.flypgs.com/en/write-to-us/a0j58000000NHWFAA4#sf-1

https://www.flydubai.com/en/

https://www.lot.com/

https://www.flyedelweiss.com/EN/prepare/flight-preparation/animals-travelling/Pages/general-information.aspx

 

Wizz Air не дозволува домашни миленици во авион, со исклучок на кучиња водичи кои придружуваат лица. За овие кучиња е неопходно да се достават соодветни документи за патување.

https://wizzair.com/en-gb/information-and-services/travel-information/baggage

Да. Меѓународниот Аеродром Скопје има Служба за помош на патници со ограничена способност за движење. Шалтерот каде што можат да се најде оваа бесплатна услуга, се наоѓа веднаш до Шалтерот за информации, во терминалната зграда. Како личност со намалена подвижност (PRM) се подразбира секое лице чија подвижност е намалена поради физичка попреченост (сензорна или локомоторна), интелектуален дефицит, возраст, болест или друга причина.

Во моментов – не, но се работи на воведување. На Меѓународниот Аеродром Скопје е дозволено да се пуши само во отворените тераси на кафулињата сместени во јавната зона на терминалната зграда. Пушењето не е возможно во делот по Пасошката контрола, кај Портите.

Во случај на општи прашања за кои не ви е потребен итен одговор, жалби или пофалби, пишете ни на: customer.mk@tav.aero Тоа е нашиот Оддел за односи со клиенти, кој во најкус можен рок ќе Ви одговори на Вашите прашања.