Sistemi i menaxhimit të sigurisë operacionale (SMS)

Sistemi i menaxhimit të sigurisë operacionale (SMS)

Deklarata e politikave

Siguria operacionale është prioriteti kryesor në të gjitha aktivitetet tona. Ne jemi të përkushtuar për të hartuar, zhvilluar, zbatuar, mirëmbajtur dhe përmirësuar vazhdimisht strategjitë dhe proceset për të siguruar që të gjitha aktivitetet tona të lidhura me aviacionin të kryhen në një mënyrë të duhur dhe të domosdoshme, me alokimin e duhur të burimeve organizative, për të arritur nivelin më të lartë të efikasitetit dhe efektivitetit të sigurisë operacionale dhe përmbushjen e kërkesave rregullatore vendore dhe ndërkombëtare gjatë ofrimit të shërbimeve tona.
Të gjitha nivelet e menaxhimit dhe të gjithë punonjësit janë përgjegjës për ofrimin e këtij niveli më të lartë të efikasitetit dhe efektivitetit të sigurisë operacionale, duke filluar nga Drejtori i përgjithshëm.

Angazhimi ynë është si më poshtë:
•    Të zbatojmë Sistemin e menaxhimit të sigurisë operacionale (FMC) dhe sigurim i kontrollit të vazhdueshëm për zhvillimin e mëtutjeshëm të sistemit;
•    Zhvillimi dhe krijimi i një kulture të sigurisë operacionale në të gjitha aktivitetet tona që njohin rëndësinë dhe vlerën e menaxhimit efektiv operacional të sigurisë dhe të konfirmojmë se siguria është gjithmonë e rëndësishme;
•    Ti përcaktojmë qartë për secilin punonjës, përgjegjësitë dhe detyrimet e tyre për zhvillimin dhe ofrimin e sigurisë operacionale dhe efikasitetit operativ. Të sigurohet që i gjithë personeli të jetë i njohur me informacion dhe trainim adekuat dhe përkatës për sigurinë operacionale dhe se ata janë të kualifikuar për çështje të sigurisë operacionale;
•    Të jemi të sigurt që personel i mjaftueshëm i kualifikuar dhe i trajnuar të jetë i disponueshëm për të zbatuar këtë politikë operacionale të sigurisë dhe se vazhdimisht po përmirësojmë dhe avancojmë efikasitetin dhe cilësinë;
•    Të mbështesim menaxhimin operacional të sigurisë duke siguruar të gjitha burimet e duhura;
•    Të sigurohemi që administrimi operacional i sigurisë është përgjegjësia kryesore e të gjithë menaxherëve dhe punonjësve;
•    Të vendosim dhe operojmë me proceset e identifikimit të rrezikut dhe administrimit të rrezikut, duke përfshirë një sistem të raportimit dhe paraqitjes së rrezikut, në mënyrë që të eliminojnë ose zbusim rreziqet e sigurisë që vijnë nga rreziqet nga aktivitetet ose operacionet tona, që të të arrijmë përmirësim të vazhdueshëm në efikasitetin dhe cilësinë e sigurisë sonë operacionale;
•    Të jemi të sigurt se nuk do të merret asnjë veprim ndaj ndonjë punonjësi që do të zbulojë një problem operacional të sigurisë përmes sistemit të raportimit të rrezikut, përveç nëse zbulimi i tillë tregon veprimtari të paligjshme, neglizhencë, veprime të sjelljes së qëllimshme ose kujdes dhe vëmendje të panevojshme, dhe kjo duhet të vlerësohet si sjellje e papranueshme.
•    Ti respektojmë dhe, kur ka mundësi, të jemi mbi kërkesat ligjore, kërkesat rregullatore dhe standardet:
Çdo nëpunës është i detyruar që në mënyrë proaktive dhe parandaluese të qasë ndaj sigurisë operacionale. Çdo nëpunës duhet të ndërmarrë hapa për të lehtësuar menjëherë rreziqet kur është e nevojshme dhe të raportojë një rrezik ose incident përmes procedurës përkatëse të raportimit dhe paraqitjes të kompanisë. Të gjithë nëpunësit kanë detyrimin dhe të drejtën të raportojnë kushte të pasigurta të punës, rreziqet e sigurisë operacionale të panjohura më parë, ose shkeljen e siguriaë operacionale të të tjerëve. Politika e SMS-së vlen për tërë personelin dhe çdo aspekt të biznesit të Kompanisë dhe u shpërndahet të gjithë nëpunësve përmes sistemit të raportimit të brendshëm të Kompanisë. Politika monitorohet dhe në mënyrë periodike i nënshtrohet rishikimit dhe kontrollit për të përmbushur kërkesat ligjore, objektivat operacionale të sigurisë dhe përcaktimit të objektivave.

 

Useful Information

Shopping/Blerje & Ngrënie
Shopping/Blerje & Ngrënie

Shihni gamën e plotë të dyqaneve në universin tonë të blerjeve. Në aeroport do të gjeni një përzgjedhje të shkëlqyer të dyqaneve brenda modës, elektronikës, dizajnit dhe suvenireve

Parkimi
Parkimi

Rruga juaj drejt një hapësire të sigurt parkimi! Përfitoni në internet nga ofertat tërheqëse për parkim të aeroportit të Shkupit

Informacione rreth fluturimeve
Informacione rreth fluturimeve

Informacione në kohë reale të fluturimeve që nisen dhe arrijnë në aeroportin e Shkupit

Pyetje të parashtruara shpesh

Për/nga Aeroporti ndërkombëtar Shkup ka transport të rregullt me autobus për udhëtarët, që kalon dhe ndalon në stacionet kryesore të autobusëve në të gjithë qytetin e Shkupit dhe mbërrin në Aeroport. Ky transport me autobus menaxhohet nga kompania V2V Transporter. Orari i autobusëve është përgatitur sipas orarit të fluturimeve në Aeroportin ndërkombëtar Shkup. Bileta në një drejtim për transport me autobus kushton 199 denarë. Më shumë informacion mund të gjeni në seksionin Udhëzues për pasagjerët  të faqes së internetit, dmth në seksionin Autobus.

Aeroporti ndërkombëtar Shkup është i hapur 24/7. Restorantet dhe kafenetë si Cakes & Bakes, Café In, Burger King dhe Need Stop janë gjithmonë në dispozicion të udhëtarëve; Salloni i biznesit (PrimeClass CIP Service) ofron rehati 24/7, dhe dyqani pa taksa (ATU Duty Free) është i hapur sipas fluturimeve dhe ofron një gamë të gjerë produktesh.

Regjistrimi në sportelet e kontrollit të pasagjerëve dhe bagazheve fillon 180 minuta (3 orë) përpara kohës së planifikuar të nisjes (STD) të specifikuar në biletën tuaj të linjës ajrore. Koha e mbylljes në sportelin e kontrollit të aeroportit është jo më vonë se 60 minuta përpara orës së planifikuar të nisjes të shënuar në biletën tuaj të avionit.
Që nga fillimi i pandemisë Kovid-19, për shkak të kërkesave për dokumente të ndryshme udhëtimi të vendosura nga vende të ndryshme, TAV Maqedoni ka apeluar që pasagjerët të arrijnë në aeroport 3 orë para nisjes.

Për informacione rreth fluturimeve, ndiqni faqen e internetit të Aeroportit ndërkombëtar Shkup, në rubrikën Arritjet dhe/ose Nisjet, , ku të gjitha ndryshimet në oraret e fluturimeve përditësohen në kohë reale, pra kur marrim informacion nga linjat ajrore.

Nëse keni nevojë për informata shtesë urgjente për fluturimin Tuaj, mund të kontaktoni sportelin informativ në Aeroportin ndërkombëtar Shkup në numrin e telefonit: +38923148333, i cili funksionon 24/7.

Pasagjerët lejohen të mbajnë sende për të cilat nuk bëhet pagesë siç janë: pallto, 1 umbrellë ose kallam, 1 çantë zonjash, 1 aparat fotografik ose dylbi, 1 shportë për bartjen e një të porsalinduri, 1 palë paterica ose pajisje të ngjashme protetike, pajisje mjekësore nga të cilat udhëtari varet, një sasi e mjaftueshme e ushqimit për foshnja.
Për sa i përket shumës së kompensimit për bagazh, ju lutemi kontaktoni linjën ajrore me të cilën fluturoni, pasi çdo linjë ajrore ka politikën dhe rregullat e veta të bagazheve.
Nëse keni pyetje specifike në lidhje me artikujt e lejuar / të palejuar në bagazhin tuaj, ju lutemi dërgoni pyetjen tuaj në Departamentin të marrëdhënieve me klientët në adresën e mëposhtme të emailit: customer.mk@tav.aero

 

Nëse humbni sendet tuaja personale në ndërtesën e aeroportit, ju lutemi raportojini ato në Sportelin e iInformacionit ose te një roje sigurie. Nëse tashmë jeni larguar nga aeroporti, ju lutemi shkruani në lost.property@tav.aero
Nëse gjeni një apo më shumë sende të humbura në ndërtesën e aeroportit, raportoni menjëherë në Departamentin e sigurisë, ose në Sportelin e informacionit dhe/ose dërgoni një e-mail në lost.property@tav.aero
Për sendet e humbura/gjetura në avion, ose në rast bagazhi të humbur ose të dëmtuar, ju lutemi raportoni menjëherë tek kolegët tanë në Shërbimin e bagazheve, që ndodhet në zonën e marrjes së bagazheve, pas kontrollit të pasaportës në zonën e arritjeve, ose shkruani në lostbaggage@tav.aero
Për më shumë informacion ju lutemi klikoni në linkun e mëposhtëm:

http://skp.airports.com.mk/mk-MK/passenger-guide-mk/airport-facilities-services-mk/page/lost-luggage-mk

 

Po. Që nga viti 2015, TAV Maqedoni ka prezantuar Wi-Fi internet falas në Aeroportin ndërkombëtar Shkup. Pasagjerët mund të përdorin internetin Wi-Fi falas përmes pajisjeve të tyre celulare thjesht duke u lidhur me rrjetin të quajtur: TAV Airports, pa pasur nevojë të vendosni një fjalëkalim.

Ju mund të parkoni automjetin tuaj në parkingun tonë pa rezervim paraprak. Ky shërbim është i disponueshëm 24/7 në Aeroportin ndërkombëtar Shkup.
Çmimorja për parkim:
1h – MKD 100
2h – MKD 150 
3h – MKD 200 
3h-4h – MKD 300 
4h-6h – MKD 400
6h-8h – MKD 500
24h – MKD 1,000
3-5 days – MKD 3,500
5-7 days – MKD 4,500
Çdo ditë shtesë – MKD 400    
Për më shumë informacion mbi shërbimet e parkimit, ju lutemi klikoni në Parking

Po. Aeroporti ndërkombëtar Shkup ka vende parkimi të shënuara posaçërisht për personat me aftësi të kufizuara dhe parkimi për ta është falas brenda 24 orëve. Duke treguar lejen e trafikut dhe ID-në e aftësisë së kufizuar në sportelet e parkimit, që ndodhet në ndërtesën e terminalit, nëpunësit tanë do të anulojnë biletën e parkimit dhe personi me aftësi të kufizuar do të përjashtohet automatikisht nga pagesa e parkimit. Nëse të gjitha hapësirat e parkimit për personat me aftësi të kufizuara janë të zëna, parkoni në një vend të rregullt dhe duke ndjekur të njëjtën procedurë do të përjashtoheni nga pagesa e parkimit.
Për më shumë informacion mbi shërbimet e parkimit, ju lutemi klikoni në Parking  ose në 
Udhëtarë me aftësi të kufizuara dhe udhëtarë me lëvizshmëri të zvogëluar – PRM

Po. Aeroporti ndërkombëtar Shkup ka Shërbim për ndihmë për pasagjerë me aftësi të kufizuar dhe lëvizshmëri të reduktuar – PLR. . Shërbimi ku mund të gjendet ky shërbim falas ndodhet pranë Sportelit të informacionit, në godinën e terminalit. Një person me lëvizshmëri të reduktuar (PLR) nënkupton çdo person, lëvizshmëria e të cilit është zvogëluar për shkak të paaftësisë fizike (shqisore ose lokomotore), deficitit intelektual, moshës, sëmundjes ose ndonjë shkaku tjetër.

Po. Në Aeroportin ndërkombëtar Shkup ka një dhomë për duhanpirje, e vendosur në zonën e kontrolluar nga siguria. Dhoma e duhanpirjes ndodhet ngjitur me daljen me numër 201, pra në anën e majtë pas kontrollit të pasaportës dhe pas postbllokut të sigurisë.
Përveç dhomës së pirjes së duhanit, pasagjerët mund të përdorin tarracat e hapura të kafeterive që ndodhen në hyrje të ndërtesës së terminalit të aeroportit.
Pirja e duhanit është e ndaluar në pjesën tjetër të ndërtesës së terminalit.

Nëse keni pyetje të përgjithshme për të cilat nuk keni nevojë për përgjigje të menjëhershme, ankesa apo lëvdata, na shkruani në customer.mk@tav.aero.. Ky është Departamenti për marrëdhënie me klientët, ku do të merrni përgjigje për pyetjet tuaja sa më shpejt të jetë e mundur.