Marrëdhënie me Klientët

QASJA

Shërbime para arritjes në aeroport (faqja e internetit, aplikacioni në internet, etj.)

Parkim

Mirësia dhe ndihmesa e stafit të parkimit

KONTROLLI I PASAPORTËS DHE KONTROLLI I SIGURISË

Koha e pritjes për kontrollin e sigurisë

Mirësia dhe ndihmesa e stafit të kontrollit të sigurisë

INFRASTRUKTURA E AEROPORTIT

Koha e pritjes në rresht gjatë regjistrimit të pasagjerëve

Mirësia, ndihmesa e stafit për regjistrimin e pasagjerëve dhe bagazhit

Lundrim i lehtë nëpër aeroport

Ekranet e informacionit të fluturimit

Disponueshmëria e karrocave të bagazheve

Disponueshmëria e bankave/ATM-ve/këmbimoreve

Qasje në internet/Wi-Fi

Disponueshmëria e vendeve për ulje në daljet e imbarkimit

Ngrohja, ftohja dhe ajrimi në ndërtesën e terminalit

Ndriçimi dhe lidhjet elektrike (priza)

Altoparlant (sistemi i shpalljeve publike)

Mirësia dhe ndihma e stafit të aeroportit (përveç personelit për regjistrimin e pasagjerëve dhe bagazhet, kontrollin e pasaportës dhe kontrollin e sigurisë)

USHQIM DHE PIJE

Disponueshmëria e objekteve të shërbimit

Mirësia dhe ndihmesa e stafit në ambientet e shërbimit

BLERJE

Dyqane

Mirësia dhe ndihma e stafit të dyqaneve

HIGJIENA

Pastërtia e ndërtesës së terminalit

Disponueshmëria e tualeteve

Pastërtia e tualetit

Niveli i arsyeshëm i zhurmës

ARRITJA

Shpejtësia e shërbimit të dorëzimit të bagazheve në arritje

Sallat për përcjellje dhe pritje në sallën e mbërritjes

(*)
(*)
Votre commentaire
Is your flight Domestic or International?

(*) 

I përfunduar

Formulari i juaj është dorëzuar me sukses. Faleminderit.